top of page

DERCUSAN® BENELUX

OFFICIËLE VERDELER | HUIDREINIGING EN -BESCHERMING

VERKOOPSVOORWAARDEN

Contractpartner

Op basis van deze algemene voorwaarden (AV) komt tussen de klant en DERCUSAN BENELUX vertegenwoordigd door Michael Aerssens, met de volgende gegevens:

Adres: Nassauhof 26, Echt 6101 DA

E-mailadres: 

Btw-identificatienummer: , hierna aanbieder genoemd, na aankoop van één of meerdere producten uit de webshop, een contract tot stand.

 

Onderwerp van het contract

Het contract regelt de verkoop van nieuwe producten op het gebied van huidbescherming, huidreiniging en huidverzorging van Dercusan-producten voor particuliere klanten via de online shop van DERCUSAN BENELUX. Voor de details van het betreffende aanbod wordt verwezen naar de productbeschrijving op de aanbiedingspagina.

 

Totstandkoming van het contract

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden pas na schriftelijke bevestiging. De omvang van de leveringsverplichtingen van de aannemer, in het bijzonder met betrekking tot informatie over hoeveelheden en eigenschappen, vloeit uitsluitend voort uit de schriftelijke aanbieding en de schriftelijke orderbevestiging van de aannemer. De prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

 

Contractduur

Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Prijzen, verzendkosten, retourkosten

Alle prijzen zijn definitief en inclusief de wettelijke omzetbelasting. Naast de definitieve prijzen worden er verzendkosten van € 4,50 gemaakt bij aankopen tot € 50,00, die worden weergegeven voordat de bestelling wordt verzonden. Indien er een herroepingsrecht is en hiervan gebruik wordt gemaakt, draagt ​​de klant de kosten van het retourneren.

 

Betaalvoorwaarden

De klant heeft alleen de volgende betalingsmogelijkheden: Op rekening bij vooruitbetaling en de beschikbare betaaldiensten in de webshop.

 

Na ontvangst van de factuur, die alle informatie voor de overschrijving bevat en per e-mail is verzonden, dient het factuurbedrag vooraf overgemaakt te worden op de daar aangegeven rekening. 

Bij gebruik van een escrow-service / betaaldienstverlener (PayPal) stelt dit de aanbieder en de klant in staat betalingen onderling af te handelen. De trustee / betalingsdienstaanbieder stuurt de betaling van de klant door naar de aanbieder. Meer informatie is te vinden op de website van de respectievelijke trustee service / payment service provider. 

 

De klant is verplicht het getoonde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te betalen of over te maken op de rekening vermeld op de factuur.

Betaling is verschuldigd vanaf de factuurdatum zonder aftrek. Pas na aanmaning is de klant in verzuim.

 

Leveringsvoorwaarden

De verzending vindt gemiddeld uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van betaling plaats. De ondernemer verbindt zich tot levering op de 5de werkdag na bevestiging van ontvangst van betaling en beschikbaarheid van de goederen. De standaard levertijd is 10 werkdagen, tenzij anders vermeld in de artikelomschrijving. De aanbieder verstuurt de bestelling vanuit zijn eigen magazijn zodra de gehele bestelling daar op voorraad is. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van eventuele vertragingen.

 

Herroepingsrecht en klantenservice

 

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag...

 

  • In het geval van een koopovereenkomst: waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

 

  • Bij een overeenkomst voor meerdere goederen die de consument als onderdeel van een enkele bestelling heeft besteld en die afzonderlijk worden geleverd: waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

 

  • Bij een overeenkomst voor levering van goederen in meerdere deelleveringen of stuks: waarbij u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste deellevering of het laatste stuk in bezit heeft genomen.

 

  • In het geval van een overeenkomst voor het geregeld afleveren van goederen gedurende een bepaalde periode: waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de eerste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

 

Als er meerdere alternatieven samenkomen, is het laatste tijdstip doorslaggevend.

 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons een duidelijke verklaring (bijv. Een brief per post, fax of e-mail) sturen. Informeer uw beslissing om u uit dit contract terug te trekken. 

 

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

 

Gevolgen van de intrekking

Als u zich terugtrekt uit dit contract, hebben wij u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkope standaardlevering die door ons wordt aangeboden. hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw annulering van dit contract, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht. 

 

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

U moet de goederen onmiddellijk terugsturen. In ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract om terug te sturen of aan ons over te dragen. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

 

Einde herroeping

 

Disclaimer van aansprakelijkheid

Aanspraken op schadevergoeding door de klant zijn uitgesloten, tenzij anders vermeld om de volgende redenen. Dit geldt ook voor de vertegenwoordigers van de aanbieder en plaatsvervangende agenten als de klant tegen hen schadevergoeding claimt. Uitzonderingen zijn aanspraken op schadevergoeding door de klant als gevolg van letsel aan leven, ledematen, gezondheid of essentiële contractuele verplichtingen, die noodzakelijkerwijs moeten worden vervuld om het contractuele doel te bereiken. Dit geldt ook niet voor schadeclaims na grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door de aanbieder of zijn wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende agent.

 

Taal, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Het contract is opgesteld in het Nederlands. De verdere uitvoering van de contractuele relatie vindt plaats in het Nederlands. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing. Voor consumenten geldt dit alleen voor zover dit geen beperking vormt van de wettelijke bepalingen van het land waarin de klant zijn woon- of gewone verblijfplaats heeft. De bevoegde rechtbank voor geschillen met klanten die geen consument zijn, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke bijzondere fondsen is de zetel van de aanbieder.

 

Scheidbaarheidsclausule

De ondoeltreffendheid van een bepaling van deze voorwaarden heeft geen invloed op de werking van de overige bepalingen.

 

Implementatie van de ODR-richtlijn

Onlinegeschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14, lid 1, ODRVO 

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u kunt vinden onder

http://ec.europa.eu/consumers/odr/  vind. Opmerking volgens § 36 Abs. 1 Nr. 2 VSBG: We willen erop wijzen dat we niet beschikbaar zijn om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie. "

bottom of page